SME Provincial Champions 2021

ผู้ประกอบการสุดยอด
เอสเอ็มอีจังหวัด ปี 2021

รายชื่อผู้ประกอบการ

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประกอบการสุดยอดเอสเอ็มอี 2021

ในแต่ละภาค

 • ภาคกลาง
  ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
  ภาคใต้
 • ภาคเหนือ
  ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณฺ์วัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจพื้นบ้าน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการใช้วัตถุดิบภายในจังหวัด โดยแบ่งออกตามพื้นที่ตั้งสถานประกอบการ

ความเป็นมา


Thailand 4.0 นโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” ซึ่งโมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4.0 กล่าวคือ ผู้ประกอบที่มี ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างหรือใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการของตนได้